Werktijdverkorting aanvragen: hoe zit het precies?

Als er minder werk is, kunnen werkgevers in sommige situaties van overmacht, bijvoorbeeld nu met het Corona-virus, de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat dan om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals een brand, overstroming of een epidemie, zoals het Corona-virus. Zodra een werkgever een vergunning voor werktijdverkorting heeft, kan hij voor zijn werknemers voor de niet-gewerkte uren een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.

2 tot 24 weken
De periode van vermindering van bedrijvigheid moet tenminste 2 en maximaal 24 kalenderweken in beslag nemen om voor werktijdverkorting in aanmerking te komen.

Tijdelijk
De vermindering van werkzaamheden moet tijdelijk zijn. Dit komt tot uitdrukking in het vereiste dat de vermindering ten hoogste 24 weken mag beslaan.

De ontheffing is bedoeld ter overbrugging van een betrekkelijk korte periode van verminderde bedrijvigheid. Als de vermindering naar verwachting langer duurt dan 24 weken, wordt geen ontheffing verleend.

Werktijdverkorting beschermt bedrijven die getroffen zijn door een bijzondere situatie. Een werkgever die zijn personeel tijdelijk minder loon hoeft te betalen, heeft meer kans om het bedrijf voort te zetten.

Aanvragen
Een ontheffing voor werktijdverkorting kan de werkgever uitsluitend aanvragen door gebruik te maken van een digitaal formulier. Klik hier of gebruik onderstaande button.

Ga naar digitaal formulier
Voorwaarden
Een verzoek tot werktijdverkorting komt voor toewijzing in aanmerking als:

  1. Het gaat om buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend; en
  2. Gedurende tenminste 2 kalenderweken, maar gedurende maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20 procent van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut.

Ontheffing wordt niet verleend:

  • Over perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing is ontvangen;
  • Voor zover het personeelsbestand van de onderneming niet op de redelijkerwijs te verwachten behoefte is afgestemd;
  • Als de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verwacht, dat de werkstaking door het verlenen van de ontheffing wordt beïnvloed.

De vergunning geldt maximaal 6 weken.

Voor welke werknemers?
De werkgever kan werktijdverkorting (wtv) aanvragen voor werknemers waarvoor hij een loondoorbetalingsverplichting heeft. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kan hij geen wtv aanvragen.

Verlenging aanvragen
Een verlengingsaanvraag kan de werkgever indienen via de link in de e-mail die hij heeft ontvangen bij de toewijzing van de eerste wtv-aanvraag. Het voordeel van het gebruik van deze link is dat een aantal vragen al voor-ingevuld zijn.

De werkgever kan ook gebruik maken van het digitale formulier. Hij moet dan alle velden zelf invullen.

Als bijlage bij de ontheffing ontvangt de werkgever een formulier voor het aanvragen van een verlenging. Dit formulier kan hij direct invullen en opsturen. Het verzoek tot verlenging moet uiterlijk voor het einde van de wtv-periode waarvoor hij al vergunning heeft gekregen opgestuurd zijn.

Wie betaalt werknemer?
De werkgever betaalt het loon aan de werknemer door. Als de werknemers aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoen, wordt de WW-uitkering aan de werkgever overgemaakt.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het aanvragen van werktijdverkorting? Neem contact op met Arie Rehorst. Bel 06 – 15 89 14 71 of stuur een e-mail naar arehorst@avant-accountants.nl.

Wij houden de maatregelen rondom het Corona-virus, die voor u als ondernemer van belang kunnen zijn, nauwlettend in de gaten. Wij zullen u zo veel mogelijk op de hoogte houden. 

Onderdeel van Avant groep

Werktijdverkorting aanvragen: hoe zit het precies?